தமிழ் புத்தாண்டு-சித்திரை-அட்டி-விளம்பி என்றால் என்ன?

ஒவ்வோரு ஆண்டும் சித்திரை மாதம் முதல் நாளை தமிழர்கள் புத்தாண்டு தினமாக கொண்டாடுவது வழக்கமான ஒரு நிகழ்வாக பல காலமாக இருந்து வருகிறது. இந்த மாதம் இளவேனில் காலத்தில் தொடங்கும், ஸ்பைகா அல்லது ஆல்பா விர்ஜினீஸ் என்ற நட்சத்திரத்தின் பெயர் தான் சித்திரை. மிகவும் பிரகாசமான என்பது தான் சித்திரையின் பொருள் ஆகும்.

தற்போது அட்டி ஆண்டு துவங்கி உள்ளது, ஆம் விளம்பி என்ற சொல்லின் தமிழ் சொல் தான் அட்டி. இது அட்டி ஆண்டு ஆகும்,விளம்பி என்றால் நல்ல உணவை சாப்பிடுவது என்ற பொருள் உண்டு. அட்டி என்றால் தாமதம் என்பது பொருள் அனைவரும் கூடும் இடம் என்றும் தற்போது வேறு ஒரு பொருளும் உள்ளது.

அட்டி செய்ய நினையாமல் ஒன்றை நன்றே இன்றே செய்க

அதாவது தாமதம் செய்யாமல் இன்றே நல்லதை செய்திடுக என்பது பொருள்

ஆகையால் இந்த அட்டி வருடத்தில் நல்ல செயல்களை தாமதம் இல்லாமல் செய்வோம்

மற்ற ஆண்டுப் பெயர்கள் தமிழில்
1 நற்றோன்றல் – பிரபவ
2 உயர்தோன்றல் – விபவ
3 வெள்ளொளி – சுக்கில
4 பேருவகை – பிரமோதூத
5 மக்கட்செல்வம் – பிரசோற்பத்தி
6 அயல்முனி – ஆங்கிரச
7 திருமுகம் – ஸ்ரீமுக
8 தோற்றம் – பவ
9 இளமை – யுவ
10 மாழை – தாது
11 ஈச்சுரம் – ஈஸ்வர
12 கூலவளம் – வெகுதான்ய
13 முன்மை – பிரமோதி
14 நேர்நிரல் – விக்ரம
15 விளைபயன் – விஜ
16 ஓவியக்கதிர் – சித்ரபானு
17 நற்கதிர் – சுபானு
18 தாங்கெழில் – தாரண
19 நிலவரையன் – பார்த்திப
20 விரிமாண்பு – விய
21 முற்றறிவு – சர்வசித்
22 முழுநிறைவு – சர்வதாரி
23 தீர்பகை – விரோதி
24 வளமாற்றம் – விக்ருதி
25 செய்நேர்த்தி – கர
26 நற்குழவி – நந்தன
27 உயர்வாகை – விசய
28 வாகை – சய
29 காதன்மை – மன்மத
30 வெம்முகம் – துன்முகி
31 பொற்றடை – ஏவிளம்பி
32 அட்டி – விளம்பி
33 எழில்மாறல் – விகாரி
34 வீறியெழல் – சார்வரி
35 கீழறை – பிலவ
36 நற்செய்கை – சுபகிருது
37 மங்கலம் – சோபகிருது
38 பகைக்கேடு – குரோதி
39 உலகநிறைவு – விசிவாவசு
40 அருட்டோற்றம் – பராபவ
41 நச்சுப்புழை – பிலவங்க
42 பிணைவிரகு – கீலக
43 அழகு – சௌமிய
44 பொதுநிலை – சாதாரண
45 இகல்வீறு – விரோதிகிருது
46 கழிவிரக்கம் – பரிதாபி
47 நற்றலைமை – பிரமாதீச
48 பெருமகிழ்ச்சி – ஆனந்த
49 பெருமறம் – இராட்சச
50 தாமரை – நள
51 பொன்மை – பிங்கள
52 கருமைவீச்சு – காளயுத்தி
53 முன்னியமுடிதல் – சித்தார்த்தி
54 அழலி – ரௌத்ரி
55 கொடுமதி – துன்மதி
56 பேரிகை – துந்துபி
57 ஒடுங்கி – ருத்ரோத்காரி
58 செம்மை – ரக்தாட்சி
59 எதிரேற்றம் – குரோதன
60 வளங்கலன் – அட்சய

 

Leave a Comment